Beperkte verruiming voor kerkgebouwen in Asten, Ommel en Someren

Beperkte verruiming voor kerkgebouwen in Asten, Ommel en Someren

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij kerkvie­rin­gen. 

De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag maximaal tien procent van het totale aantal reguliere zit­plaatsen bezet zijn. Dit kan enkel als de hui­dige maat­regelen (reserveren, 1½ meter afstand, hygiëne) wor­den gehandhaafd.

Rob Fritsen

Dit betekent voor de Franciscusparochie Asten-Someren dat de volgende kerken meer bezoekers kunnen ont­van­gen bij ker­ke­lijke plech­tig­he­den:
Asten: 60 bezoekers
Ommel: 50 bezoekers
Someren: 60 bezoekers

De  aanpas­singen gaan in het weekend van 8 en 9 mei in.

monique sauve

De kerken in Heus­den en Lierop hebben geen capaci­teit van meer dan 300 bezoekers en blijven dus op het aantal van 30 bezoekers. Dit geldt ook voor de ge­meen­schaps­hui­zen De Einder in Someren-Eind en De Smelen op Sluis XIII.

Voor uit­vaar­ten geldt de beslis­sing van rijkswege van vorige week: 100 geno­dig­den mits de hui­dige maat­regelen (1½ meter, hygiëne) daarbij kunnen wor­den gehandhaafd.