Besluit college van B & W gemeente Someren inzake Wob-verzoek integriteitsdossier

Op 25 november heeft de bezwaarschriftencommissie het advies uitgebracht over het integriteitsdossier van voormalig wethouder Guido Schoolmeesters.

Hij verzocht om het naleveren van meer informatie betreffende het integriteitsonderzoek.

Een viertal punten is door de commissie ongegrond verklaard, zoals het alsnog aanleveren van het vooronderzoek, interviewverslagen, rondvraag collegevergaderingen en beantwoorde vragen aan de gemeenteraad. Alleen de vraag over een extra zoekslag in de WhatsApp berichten in deze kwestie is gegrond verklaard. De commissie kon namelijk niet met zekerheid uitsluiten dat er geen WhatsApp-berichten over dit dossier zijn geweest en gelastte daarom een extra zoekslag.

Het college van B & W heeft, met transparantie hoog in het vaandel, het advies van de bezwarencommissie opgevolgd. Opnieuw heeft er onderzoek naar WhatsApp-communicatie plaatsgevonden. Er is daarbij nog klein aantal berichten gevonden die voorheen niet gedeeld was. De reden hiervan was dat het college in eerst instantie dacht dat het om niet bestuurlijke en om inhoudelijke-besluitvorming gerichte aangelegenheden ging, zoals berichtgeving omtrent vergaderingen. Deze extra WhatsApp-berichten zijn op woensdag 22 december met de advocaat van Guido Schoolmeesters gedeeld en op de gemeentelijke website geplaatst.

Wat voorafging

Op 17 februari diende voormalig wethouder Schoolmeesters een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in. Het ging hierbij om documenten die betrekking zouden hebben op het integriteitsonderzoek dat onderzoeksbureau Necker van Naem Integriteit BV heeft uitgevoerd. Op 9 april besloot het college van B & W het verzoek om informatie deels toe te wijzen. Veel aanvullende informatie is toen verstrekt en ook gedeeld via de gemeentelijke website. Guido Schoolmeesters heeft op 17 mei tegen dit besluit bezwaar aangetekend en gevraagd om nadere informatie, zoals o.a. gespreksverslagen van ambtenaren en e-mail berichten.

De bezwaarschriftencommissie heeft dit behandeld tijdens een hoorzitting op 15 juli. De diverse punten zijn daar afgewezen op één aspect na, namelijk de WhatsApp-berichten over deze kwestie. Volgens de commissie viel niet uit te sluiten dat hier mogelijk toch nog essentiële informatie in zou staan. Het college heeft het advies van de bezwarencommissie ter harte genomen.

Opnieuw onderzoek naar WhatsApp-communicatie

Op advies van de bezwaarschiftencommissie zijn de WhatsApp-berichten van het bestuur, naar gemeenteraadsleden en betrokken ambtenaren nogmaals onderzocht door een externe jurist. Ook de groepsapp van het college is hierin meegenomen. Guido Schoolmeesters was hier tot en met 9 februari onderdeel van. Veel is hier echter niet te vinden omdat bestuurlijke aangelegenheden in principe nooit worden gedeeld via WhatsApp, maar via de officiële kanalen. Mocht dit toch voorkomen dan worden ze vastgelegd in het gemeentelijke zaaksysteem. De berichten, die nu alsnog zijn aangeleverd en openbaar gemaakt, zijn voornamelijk procesberichten. Informatie die niet voor openbaarmaking in aanmerking komt is onleesbaar gemaakt, onder vermelding van uitzonderingsgrond van de Wob. Beide partijen hebben ingestemd met een schriftelijke afdoening, zonder nieuwe hoorzitting.

Burgemeester Dilia Blok: ,,We hebben het advies van de bezwaarschriftencommissie uiteraard opgevolgd. Er heeft een extra verdieping in de zoekslag en beoordeling in de WhatsApp-communicatie plaatsgevonden. Er zijn daarbij berichten onderzocht en naar voren gekomen waarvan we eerder van mening waren dat die niet onder de reikwijdte van de Wob vielen, omdat ze niet op inhoudelijke besluitvorming waren gericht, maar op procesinformatie zoals het wel of niet doorgaan van een vergadering. Alle nieuwe informatie is vandaag gedeeld. Helaas kent de oude telefoon van voormalig gemeentesecretaris Van Leeuwen technische mankementen die nog verholpen moeten worden. Zodra het probleem verholpen is zal ook deze telefoon nogmaals uitgelezen worden en eventuele berichten opnieuw beoordeeld worden. Indien daar nog nadere berichten uitkomen zullen deze in januari 2022 nageleverd worden. We wilden daar echter niet op wachten, vandaar dat we vandaag alle extra informatie die we hebben openbaar hebben gemaakt.”