Brief op poten Dorpsoverleg Lierop over verkeersmaatregelen in centrum Lierop

Dorpsoverleg Lierop heeft een brief op poten gestuurd naar het college van B en W en de gemeenteraad waarin aandacht wordt gevraagd voor de verkeersmaatregelen rondom het langdurig afsluiten van de Steemertseweg voor al het verkeer ten gevolge van werkzaamheden en de communicatie (of beter gezegd: het gebrek daaraan) hierover.

De inhoud van de brief:

Voorgeschiedenis

Voor een juiste plaatsing van deze brief is het van belang om kort de voorgeschiedenis te schetsen. Dorpsoverleg Lierop heeft inmiddels al ruim 4 (!) jaar geleden gewezen op de ontsierende, verloederde en sociaal-onveilige vrachtwagenparkeerplaats aan de Steemertseweg ter hoogte van het viaduct van de A67. Met genoegen hebben wij vastgesteld dat het college onze mening deelt en werk heeft gemaakt van het vernieuwen van deze parkeerplaats. Als uitvloeisel van de plannen rondom de parkeerplaats heeft het college besloten om simultaan met de uitvoering daarvan ook de Steemertseweg zelf (het wegvak tussen de Laan ten Boomen en de Groenebeemdweg) te vernieuwen. De wijze waarop het ontwerp-inrichtingsplan van de parkeerplaats tot stand is gekomen, is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. In oktober 2018 heeft (raads)besluitvorming plaatsgevonden over het opvoeren van het benodigde budget op de begroting waarna met de planvorming gestart kon worden. In december 2018 is meegedeeld dat, als gevolg van het (op dat moment nog uit te voeren) nieuwe onderzoek naar de verkeerssituatie en -intensiteit in Lierop in combinatie met onderhandelingen rondom een grondverwerving, het project wordt getemporiseerd. Daarmee eindigde ook de actieve informatievoorziening vanuit de gemeente.

Op 1 september 2020 is onzerzijds geïnformeerd naar de voortgang van het project. In de reactie hierop van 22 november 2020 is - in één zin - de verwachting uitgesproken dat de reconstructie van de weg in maart 2021 zal aanvangen. Inhoudelijk is uitsluitend aangegeven dat bijzondere aandacht zal worden besteed aan een roodkleurige fietssuggestiestrook aan het begin van de Steemertseweg (ter hoogte van de kruising Steemertseweg-Hogeweg-Van Dongenstraat en Laan ten Boomen).

Gebrekkige communicatie

Op 1 april werd Dorpsoverleg Lierop er via een telefoontje aan onze secretaris in kennis van gesteld dat de Steemertseweg gedurende vele maanden geheel wordt afgesloten voor de herinrichting van de vrachtwagenparkeerplaats en reconstructie van de Steemertseweg. Een afsluiting voor al het verkeer, dus inclusief fietsers. Ondanks dat de ‘formele’ vooraankondiging pas op 8 april in Het Contact verscheen, zijn de borden met daarop de kennisgeving van de afsluiting al op 1 april 2021 geplaatst. Dit zorgde begrijpelijkerwijs voor vragen en onrust in Lierop. Dit leidde tot vragen die tijdens de rondvraag zijn gesteld in de commissie Ruimte van 7 april. Deze vragen en de antwoorden van wethouder Swinkels geven aanleiding tot een rectificatie. Vooropgesteld: het feit dat in het voortraject is gecommuniceerd – en dan nog alleen in de vorm van een mededeling - met Dorpsoverleg Lierop ontslaat het college niet van de verplichting om op eigen initiatief, tijdig en zorgvuldig te communiceren met de inwoners van Lierop. Het steekt ons dat doorklinkt dat het idee bestaat dat communicatie met Dorpsoverleg Lierop zou volstaan en dat wij vervolgens de overige inwoners van Lierop wel informeren. Dat is ten principale niet zo. De communicatie met Dorpsoverleg Lierop is één van de communicatiekanalen. Belangrijker is dat, zoals hiervoor aangegeven, het dorpsoverleg al sinds eind 2018 niet of nauwelijks, en al helemaal niet over praktische zaken zoals de te treffen verkeersmaatregelen tijdens de realisatie van de plannen, is gesproken. De woorden van wethouder Swinkels in de commissie Ruimte van 7 april jongstleden dat Lierop via de Belangengroep (zeer waarschijnlijk wordt Dorpsoverleg Lierop bedoeld) allang is geïnformeerd dat de werkzaamheden in maart/april zullen beginnen dient dan ook, op zijn minst, te worden genuanceerd. De beantwoording impliceert namelijk ten onrechte dat Dorpsoverleg Lierop tijdig op de hoogte was van de totale afsluiting van de Steemertseweg. Dat is niet het geval. Bovendien klinkt hierin de suggestie door dat Dorpsoverleg Lierop met de volledige verkeersafsluiting heeft ingestemd of - op zijn minst - daar niet tegen heeft geprotesteerd. Dat is pertinent onjuist. Wij achten het bijzonder kwalijk dat nu een gebrekkige communicatie van de zijde van het gemeentebestuur wordt weggepoetst op het conto van Dorpsoverleg Lierop. Wij willen wethouder Swinkels dan ook vragen zijn woorden te rectificeren. 

Gevolgen van een volledige verkeersafsluiting

Naast de communicatieve tekortkoming in het dossier, willen wij hier ook onze visie op de volledige en langdurige verkeersafsluiting van de Steemertseweg aan de orde stellen. Uiteraard begrijpen wij dat het tot het normale maatschappelijk risico bestaat dat reconstructie van een weg plaatsvindt en dat een volledig en ongehinderd gebruik van die gedurende korte of langere tijd niet mogelijk is. Er mag niet worden verwacht, en dat doet Dorpsoverleg Lierop dan ook niet, dat van een grote ingreep zoals de herinrichting van de vrachtwagenparkeerplaats en reconstructie van de Steemertseweg geen enkele overlast voor Lierop met zich mee brengt. Echter, de impact van een langdurige volledige verkeersafsluiting van de Steemertseweg is onevenredig groot. Wij denken aan minder omzet van passanten voor Lieropse ondernemers; wat temeer klemt voor de Lieropse horeca die - zo ligt inmiddels in de lijn der verwachtingen - ergens in de afsluitperiode eindelijk zijn terrassen weer zal mogen openen om dan geconfronteerd te worden met beduidend minder recreatieve en toeristische aanloop ten gevolge van de afsluiting, maar ook aan de benodigde omleiding van de lijnbus.

Verder denken wij aan de overlast die bewoners aan de omleidingsroute zullen ervaren. Bij een volledige afsluiting zal de omleiding het volledige verkeer dat Lierop dagelijks passeert verwerken. Zowel bij uw raad als uw college is meer dan goed bekend dat Lierop dagelijks kampt met parkeeroverlast. In het bijzonder hebben wij grote moeite met het feit dat de afsluiting ook van toepassing is op fietsverkeer. De omleidingsroute kent een lengte van maar liefst 6 (!) kilometer. Met de auto is dat al aanzienlijk, laat staan voor een fietser! Bovendien leidt de omleidingsroute over smalle en gevaarlijke straten, namelijk de Hogeweg en de Groenebeemdweg (om vervolgens 100 meter verder weer uit te komen dan waar je de omleiding begon….). Weliswaar wordt het autoverkeer “formeel” via de Kanaaldijk omgeleid, maar dit is, gezien onze ervaringen met en de hoeveelheid sluipverkeer dat dagelijks door Lierop komt, een utopie en het gemotoriseerd verkeer zal desalniettemin gebruik maken van de Hogeweg en de Groenebeemdweg. Deze wegen zijn op zichzelf al niet berekend op grote hoeveelheden autoverkeer, maar dat probleem wordt exponentieel vergroot doordat ook de meest kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers) allemaal gebruik dienen te maken van die wegen. Wij vrezen een doorlopend conflict tussen snel en langzaam rijdend verkeer met alle gevaarlijke en zelfs mogelijk tragische gevolgen van dien. Nu al, twee dagen na de afsluiting, blijkt de verkeersonveiligheid geen ongerede zorg te zijn. Wij wijzen u er met name op dat veel jeugd van de Steemertseweg gebruik maakt:
• VO-scholieren vanuit Someren/Lierop naar hun scholen in Helmond en omgeving.
• VO-scholieren vanuit Helmond en Mierlo naar Someren en Asten en vice versa
• Leerlingen van onze basisschool ‘t Rendal die ten noorden van de A67 wonen.
En wat te denken van Lieropse jeugd die in de weekenden een bijbaantje heeft in de tuin- en akkerbouwbedrijven ten noorden van de A67? Alle fietsers zullen gebruik moeten maken van de lange en gevaarlijke omleidingsroute. Dat is volstrekt onacceptabel. 

Wij bepleiten dan ook met klem om:
• in ieder geval gedurende de werkzaamheden een doorgaande fietsverbinding (vice versa) te waarborgen,
• door het aanbrengen van verkeer remmende en belemmerende maatregelen gedurende de afsluitingsperiode het gebruik van de Hogeweg en de Groenebeemdweg door gemotoriseerd verkeer te ontmoedigen
• te onderzoeken of enige vorm van doorgang voor gemotoriseerd verkeer gedurende de reconstructie mogelijk blijft (bijv. door het plaatsen van een verkeerslichten, het gebruik maken van verkeersregelaars).