Commissievergaderingen mei op SIRIS-tv

De commissievergaderingen in Someren van mei worden digitaal georganiseerd.

Commissie Ruimte op woensdag 19 mei:

Agenda:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 april en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking.

4. Indienen zienswijze op concept Regionale Energiestrategie MRE 1.0.

5. Instemmen met begroting 2022 en meerjaren begroting 2023-2025 gemeenschappelijke regeling Blink

6. Vaststellen Centrumvisie Someren.

7. Ingekomen stukken/mededelingen.

8. Rondvraag.

Commissie Burgers & Bestuur op donderdag 20 mei:

Agenda:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 april en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking.

4. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 BSOB.

5. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op conceptprogrammabegroting 2022 Metropoolregio Eindhoven.

6. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten.

7. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost.

8. Kennisnemen van en instemmen met het niet indienen van een zienswijze op ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

9. Ingekomen stukken/mededelingen.

9a Informatie over jaarverslag VTH 2020 gemeente Someren.
9b Informatie over informatiebeveiliging 2020.
9c Informatie over richtinggevende keuzes invulling bezuiniging Sociaal Domein n.a.v. amendement.
9d Informatie over liquiditeitsbegroting en treasury activiteiten 2021.

10. Rondvraag.

De commissievergaderingen starten om 20.00 uur en worden live op SIRIS-tv en op siris.nl/televisie/live.