Vragen over komst van asielzoekers in crisisnoodopvang in De Hoof

De gemeente Someren vangt van 28 november tot en met 27 januari 450 asielzoekers op in groepsaccommodatie De Hoof in Someren.

Door de opvang biedt de gemeente deze mensen rust na een periode van kortdurende verblijven van drie weken in de regio.

Samen met de Veiligheidsregio en De Hoof regelt de gemeente bed, brood, bad en bescherming voor de asielzoekers.

Een groep met de naam Burger Initiatief Someren is niet blij met de komst van de asielzoekers in de crisisnoodopvang.

De groep heeft een e-mail naar de gemeente Someren gestuurd met de volgende vragen:

Onderwerp "wet open overheid (WOO)".

Geachte raadsleden en college,

Gaandeweg na de informatieavonden in De Ruchte, met betrekking tot de opvang van een grote groep asielzoekers in De Hoof, bereikten ons, bij monde van raadsleden, het bericht dat in de betreffende raadsvergadering besloten is "geheimhouding" in acht te nemen.

Studie inzake art. 25 van de gemeentewet en art. 10 van de "wet openbaarheid van bestuur" waarin redenen voor geheimhouding expliciet genoemd zijn, hebben ons geen duidelijkheid verschaft over welke reden(en) voor deze uitzonderlijke beslissing ten grondslag hebben gelegen. Normaliter wordt "geheimhouding" toegepast bij zaken waar financiƫle belangen risico lopen, personen beschermd dienen te worden of in het geval de staatsveiligheid in het geding is.

In dit geval van opvang van asielzoekers is dit ons inziens niet van toepassing en daarmee vreemd.

Om tot de beslissing te komen geheimhouding toe te passen, is besluitvorming altijd essentieel.

Gebaseerd op vorenstaande hebben wij krachtens bovenstaande wet, graag antwoord op, dan wel inzage in, volgende vragen c.q. stukken:

* In welke vergadering is het besluit genomen 450 asielzoekers op te vangen en in welk medium is deze vergadering vooraf aangekondigd?

* Om te kunnen spreken van een "unaniem" besluit, zoals in vele uitingen gepubliceerd, is 100% quorum vereist. In dat kader vragen wij om de presentielijst voor deze vergadering voor zover deze niet is opgenomen in de notulen en een transparante uitslag van uitgebrachte persoonlijke stemmen.

* Motivatie van het besluit om "geheimhouding" met betrekking tot het besprokene in deze vergadering te betrachten en de vastlegging daarvan in de notulen.

* Argumentatie hoe volgens u het besluit "geheimhouding" zich verhoudt tot de voorwaarden zoals vermeld in art. 25 van de gemeentewet en art. 10 van de Wet openbaar bestuur, later "wet open overheid (WOO) "genoemd".

* Wat is de overeengekomen en vastgelegde termijn van geheimhouding?

* Op welke specifieke onderdelen van deze vergadering is de vermeende geheimhouding van toepassing?

* In welke raadsvergadering is het besluit genomen om geheimhouding te betrachten?

* Onderbouwing van de uitspraak "opdracht rijk" ten aanzien van de opvang van 450 asielzoekers? Ons inziens is opvang van asielzoekers een vrijblijvende zaak en kan ook een verwachte "dwangwet" of "spreidingswet" een gemeente niet per definitie verplichten tot opvang maar slechts "desnoods".

* Transparante uiteenzetting van financiƫle vergoedingen voor de gemeente en de ondernemer in kwestie, die vanuit Den Haag ter beschikking staan; welke vergoeding geldt voor de opvang van de 225 mensen die reeds vanaf juli in de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost aanwezig zijn en welke eventuele "bonus" vergoeding gelden voor de opvang van nog eens extra 225 mensen vanuit Ter Apel ?