Gemeenteraadsvergadering Asten

De gemeenteraad van Asten vergadert op dinsdag 23 mei in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 20.00 uur.

In verband met de beperkt aanwezige zitplaatsen wordt publiek verzocht zich aan te melden via e-mail griffier@asten.nl.

De vergadering is live te volgen via https://msmmedia.nl/live-kanaal/.

De agenda:

Agenda

1. Vaststellen agenda.

2. Besluitenlijst van de vergadering van openbare raadsvergaderingen van 4 april.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Ontwerp herziene begroting ODZOB 2023.

5. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ODZOB.

6. Begroting GRR Blink 2024.

7. Omgevingsvergunning Kloosterstraat 32 in Ommel.

8. Groot burgerinitiatief Lichtmonument 100 jaar Heusden.

9. Jaarrekening 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en (ontwerp) Begroting 2024 van de BSOB.

10. 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerp programmabegroting 2024 GGD Brabant-Zuidoost.

11. 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2023 e.v. GR Peelgemeenten.

12. Zienswijze ontwerpbegroting GR Senzer en meerjarenraming 2025-2027.

13. Aanwijzing lokale publieke media-instelling.

14. Onderzoek geloofsbrieven en toelating burgercommissielid.

15, Vaststelling bestemmingsplan Heusden 't Hoekske nabij 3.

16. Concept programmabegroting 2024 en concept werkprogramma 2023 en 2024 MRE.

17. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder.

18. Schriftelijke vragen art. 39 Reglement van orde.

19. Sluiting.

De uitgebreide agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.asten.nl

Zie ook onderstaand filmpjes van de commissievergaderingen van mei.