Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op woensdag 22 december november via Microsoft Teams.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van donderdag 25 november.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Deelnemen aan het experiment centraal tellen bij gemeenteraadsverkiezing maart 2022.

6.Vaststellen Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Someren 2022.

7. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Someren 2022.

8. Vaststellen Minimaverordening Meedoen gemeente Someren 2022.

9. Vaststellen Regioplan Doorontwikkeling Beschermd wonen in de Peelregio: Inclusie Centraal.

10. Instemmen met delegatiebesluit wijzigen en actualiseren Omgevingsplan.

11. Vaststellen bestemmingsplan Heikantstraat ong. en Dellerweg ong.

12. Aangaan geldlening en kennisnemen van verslag Treasury 2021.

13. Vaststellen legesverordening 2022.

14. Vaststellen decemberrapportage 2021.

15. Vaststellen horecabeleid 2021 Someren.

16. Vaststellen herziening beleidsnotitie toepassingsregels Ruimte voor Ruimte-regeling.

17. Vaststellen verordening toeristenbelasting 2022.

18. Vaststellen diverse belastingverordeningen 2022.

19. Sluiting.