Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op dinsdag 24 mei in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 april.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Geen wensen en bedenkingen indienen over aansluiting GR Peelgemeenten bij Bizob.

6. Indienen zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten.

7. Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten.

8. Geen zienswijze indienen tegen de Ontwerpbegroting 2023 VRBZO.

9.  Indienen zienswijze conceptprogrammabegroting Metropoolregio Eindhoven 2023.

10. Indienen zienswijze GGD Brabant-Zuidoost ontwerp-programmabegroting 2023.

11. Indienen zienswijze op Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 ODZOB.

12. Vaststellen rapport ‘Evaluatie project herziening Bestemmingsplan Buitengebied’.

13. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.

14. Benoemen burgercommissielid Peter Merlijn Schols voor de fractie Leefbaar Someren.

15. Sluiting.