Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 23 juni in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 mei.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.      

5. Vaststellen bestemmingsplan Vaartdijk ong. Someren-Eind.

6. Zienswijze Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 ICT NML.

 7. Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Senzer.

 8. Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Blink.

 9. Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Someren.

 10. Vaststellen Kadernota gemeente Someren 2023.

 11. Aanwijzen vertegenwoordiger Metropool Regio Eindhoven.

 12. Sluiting.