Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 3 november in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 19.00 uur.

De raadsvergadering is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan. De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 29 september en 13 oktober.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.      

5. Vaststellen verantwoordingsgrens en rapporteringstolerantie voor de rechtmatigheidsverantwoording gemeente Someren 2023.

6. Vaststellen beleidsnota reserves en voorzieningen 2022.

7. Vaststellen van de nota Activabeleid.

8. Indienen zienswijze over geactualiseerde gemeenschappelijke regeling Senzer..

9. Vaststellen van lokaal preventieakkoord Heel Someren Gezond.

10. Vaststellen van de beleidsnota Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 2022.

11. Beschikbaar stellen van krediet voor addendum Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2033.

12. Vaststellen van bouwstenen Samenwerkingsakkoord Metropool Regio Eindhoven (MRE).

13. Vaststellen van programmabegroting 2023.

14. Sluiting.