Gemeenteraadsvergadering Someren

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 26 januari in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur.

De raadsvergadering is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan.

De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 15 december.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.      

5. Vaststellen van wijzigingen van Algemene plaatselijke verordening gemeente Someren 2018

6. Deelnemen aan De Groene Zone Isoleren 2023-2030 en vaststellen van het projectplan.

7. Vaststellen minimaverordening Meedoen 2023 en van de verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Someren 2023.

8. Vaststellen wijzigingsbesluit Verordening Jeugdhulp Someren 2019.

9. Indienen zienswijze op concept-Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven 2023-2026.

10. Vaststellen van eerste wijziging verordening onroerende-zaak belastingen 2023.

11. Sluiting.