Gemeenteraadsvergadering Someren live op SIRIS-radio

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 24 juni weer fysiek in de raadzaal in het gemeentehuis.

De vergadering begint om 19.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 mei.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2035 Senzer.

6. Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen verlenen omgevingsvergunning voor appartementencomplex Speelheuvelstraat 30.

7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hollestraat ongenummerd.

8. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Heikantstraat 7-11 en ongenummerd.

9. Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Someren.

10. Benoemen burgercommissielid voor de fractie Gemeenschapslijst.

11. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze jaarverslag 2020 en begroting 2022 gemeenschappelijke regeling ICT-NML.

12. Vaststellen Nota Geluidbeleid.

13. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Someren deelgebied 3.

14. Vaststellen kadernota 2022 gemeente Someren.

15. Sluiting.