Gemeenteraadsvergadering Someren live op SIRIS-tv

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 27 mei via Microsoft Teams.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 april.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op conceptprogrammabegroting 2022 MRE.

6. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op jaarstukken 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 BSOB.

7. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2022 GR Peelgemeenten.

8. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost.

9. Kennisnemen van en instemmen met het niet indienen van een zienswijze op ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).

10. Instemmen met begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 GR Blink.

11. Indienen zienswijze op concept Regionale Energiestrategie MRE 1.0.

12. Vaststellen Centrumvisie Someren.

13. Sluiting.

SIRIS-tv zendt deze gemeenteraadsvergadering live uit op SIRIS-radio, SIRIS-tv en www.siris.nl/televisie/live.