Gemeenteraadsvergadering Someren met begrotingsbeschouwingen

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 2 november in de raadzaal van het gemeentehuis.

Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De raadsvergadering is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan.

De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 28 september.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders

4. Ingekomen stukken.

5. Vaststellen bestemmingsplan Kerkendijk ong. (ten zuiden van 54) Someren.

6. Zienswijzen op de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2024 en gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2024.

7. Vaststellen verordening Meedoen 2024 en verordening individuele inkomenstoeslag 2024.

 • 8. Vaststellen van formatieruimte voor een toekomstbestendige griffie. 
 • 9. Zienswijzen op de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen: 
  a. Indienen zienswijze over concept-gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2024
 • 10. Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven.
 • 11. Installatie van M. Sanders als raadslid in verband met tijdelijke vervanging van Frans van der Kuijlen.
 • 12. Vaststellen vervolgproces Windpark Diepenhoek.
 • 13. Krediet beschikbaar stellen t.b.v. de uitvoering van het Organisatieontwikkelplan Voor elkaar! 
 • 14. Vaststellen Programmabegroting 2024. 
 • 15. Vaststellen van de bekostigingssystematiek bereikbaarheid Brainport.
 • 16. Sluiting.