Gemeenteraadsvergadering Someren op SIRIS-radio

De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 27 januari in de raadzaal van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op SIRIS-radio.

Agenda:

1. Opening.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van woensdag 22 december.

3. Mededelingen door voorzitter, raadsleden en/of portefeuillehouders.

4. Ingekomen stukken.

5. Afzien van het indienen van wensen en bedenkingen tegen aankoop perceel N681 (gedeeltelijk) in Lierop.

6. Aanvragen uitkering uit het suppletiefonds explosieven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

7. Vaststellen 1e wijziging Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Someren 2018.

8. Vaststellen bruidsschat onder de Omgevingswet.

9. Vaststellen bestemmingsplan Smulderslaan 51 in Someren-Heide.

10. Vaststellen 1e wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Someren 2022.

11. Instemmen met reactie op concept-Ambitiedocument van Metropoolregio Eindhoven.

12. Instemmen met zienswijze op Werkprogramma 2022 Metropoolregio Eindhoven.     

13. Sluiting.