SIRIS.nl

Gericht werkgeversadvies met vragenlijst Inclusief Ondernemen

Het Werkgeversservicepunt Helmond-De Peel (een samenwerking tussen UWV en Senzer) heeft samen met TNO een onderzoek uitgevoerd naar de ‘inclusiviteit’ van werkgevers in de arbeidsmarktregio.

Met de door TNO ontwikkelde Vragenlijst Inclusief Ondernemen (VIO) kan tot op bedrijfsniveau een profiel worden opgesteld met scores en ontwikkelkansen.

Als je ‘inclusief onderneemt’ bied je ook werkgelegenheid aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Ongeacht wat de reden is - bijvoorbeeld laaggeschoold, fysieke of psychische beperking, taalbarrière - de betreffende werknemers krijgen de mogelijkheid om te werken ‘naar vermogen’. Door inclusief te ondernemen is een werkgever niet alleen maatschappelijk verantwoord bezig; ook het potentieel van de arbeidsmarkt wordt volledig benut. Omdat er veelal aanpassingen nodig zijn in werkzaamheden, werktijden en/of werkplek is het voor veel werkgevers niet eenvoudig om de stap te zetten. Daarom biedt de overheid deze werkgevers advies, begeleiding en toegang tot allerlei regelingen en subsidies.

De uitkomsten van de VIO worden door de accountmanagers c.q. adviseurs van Werkgeversservicepunt Helmond-De Peel gebruikt om de werkgevers beter te adviseren en begeleiden op hun weg naar inclusief werkgeverschap. De antwoorden van alle werkgevers samen vormen de basis voor regio- en branchespecifieke arbeidsmarktanalyses.

TNO doet al jarenlang onderzoek naar factoren die samenhangen met het in dienst nemen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft onder andere geresulteerd in de VIO. Met de VIO kunnen werkgevers hun perceptie en latent aanwezige kennis en kunde op het gebied van inclusief ondernemen expliciet maken. Door vragen te beantwoorden die betrekking hebben op factoren die samenhangen met inclusief ondernemen, ontstaat er een duidelijk beeld over hoever de werkgever staat en waar ontwikkelkansen liggen.

Resultaten onderzoek 

In november 2020 is in samenwerking met o.a. VNO-NCW en Stichting Bedrijventerreinen Helmond de vragenlijst onder werkgevers in arbeidsmarktregio Helmond-De Peel verspreid. De vragenlijst is door circa 70 werkgevers ingevuld en de resultaten bieden voldoende basis om vervolgstappen te kunnen zetten. Naast de algemene doorontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid worden de resultaten ook gebruikt voor een 1-op-1 benadering van de deelnemende werkgevers.

Naast de vele bedrijfsspecifieke inzichten zijn de belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

• Bij 45% van de deelnemende bedrijven werken meer mensen uit de doelgroep dan in het gemiddelde Nederlandse bedrijf.

• 40% van de deelnemende bedrijven heeft momenteel geen mensen uit de doelgroep in dienst.

• Bijna 60% van de bedrijven is van plan om meer mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. Veel van deze bedrijven vinden verantwoord ondernemerschap belangrijk en voelen sociale druk van stakeholders zoals klanten om dat te doen. Twee derde van deze bedrijven zien ook barrières om meer mensen uit de doelgroep werk te bieden.

• Meerdere bedrijven geven aan niet of beperkt op de hoogte te zijn van ondersteunende instrumenten (zoals no-risk polis, loonkostensubsidie).

Vanuit TNO zijn diverse, concrete adviezen gegeven om de werkgeversdienstverlening door te ontwikkelen. Deze adviezen worden meegenomen in de uitvoering van de dienstverlening van Werkgeversservicepunt Helmond-De Peel.