SIRIS.nl

Gezamenlijke aanpak Peelgemeenten sociaal domein rendeert: goede prestatie in vergelijking met andere gemeenten

Samen bouwen aan een stevig sociaal domein in de Peelgemeenten. Dat is de focus van zes organisaties: Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

De gezamenlijke aanpak van de Peelgemeenten in het sociaal domein werpt z’n vruchten af. In vergelijking met andere gemeenten presteren de Peelgemeenten goed, zowel op de kwaliteit van de dienstverlening als op de financiële situatie.

Dat blijkt uit de eerste rapportage Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die eind 2021 is opgeleverd. Wilmie Steeghs, voorzitter van het dagelijks bestuur van GR Peelgemeenten: “De rapportage bevestigt het beeld dat we dankzij de krachtenbundeling in GR Peelgemeenten als vijf gemeenten samen in staat zijn een grote vooruitgang te boeken in maatschappelijke opgaven die we samen nastreven.”

GR Peelgemeenten is dé regionale netwerkorganisatie voor het sociaal domein in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. GR Peelgemeenten voert taken uit op het gebied van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo), bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening. Ook houdt GR Peelgemeenten zich bezig met bedrijfsvoering en advisering sociaal domein.

Gezamenlijke koers

Het sociaal domein in de Peelgemeenten is volop in ontwikkeling. De afgelopen jaren is er door de gemeenten en GR Peelgemeenten gekeken naar op welke gebieden zij elkaar kunnen vinden en versterken. Inmiddels is dat concreet gemaakt in een gezamenlijke strategische koers op sociaal domein, de koers Samenwerken door Samen Werken. Deze koers is begin juni vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van GR Peelgemeenten. In de kern houdt deze koers in dat voor iedereen grotendeels dezelfde opgaven en ambities leidend zijn geworden in het sociaal domein in de Peelgemeenten.

Werkgever sociaal domein

De vier opgaven waar de zes organisaties zich de komende jaren op richten, zijn: normaliseren, bevlogen samenwerking rondom de inwoner, zakelijke samenwerking rondom de inwoner en datagedreven werken. Naast deze vier opgaven is ook de krapte op de arbeidsmarkt een opgave waar de komende jaren op ingespeeld moet worden. GR Peelgemeenten anticipeert daarop als regionale organisatie en werkgever voor het sociaal domein in de Peelgemeenten. Door middel van het programma Excellent Werkgeverschap richt de organisatie zich de komende jaren op leren en talentontwikkeling van professionals zodat zij in staat is om bijvoorbeeld zelf nieuwe en bestaande medewerkers op te leiden voor rollen en taken in het werkgebied en om medewerkers te blijven boeien en binden.

Samenhang

GR Peelgemeenten vormt de verbindende schakel om de samenhang te borgen tussen de samenwerking met organisaties in het werkveld, het contracteren van (zorg)aanbieders en de uitvoering binnen lokale gebiedsteams. De lokale gebiedsteams vormen dagelijks het visitekaartje van de vijf gemeenten en maken uiteindelijk de concrete vertaling van de maatschappelijke opgaven naar inwoners. Een mooie balans tussen de kracht van regionaal samenwerken én lokaal en dichtbij voor de inwoner.

Effecten monitoren

Als onderdeel van de koers is na de zomer in 2021 het project Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gestart. GR Peelgemeenten zet MKBA in als methode om de effecten van de koers op de gestelde opgaven te monitoren. In december 2021 is de eerste rapportage opgeleverd. Deze meting is gedaan door een externe organisatie en geeft mooie inzichten in waar het sociaal domein van de Peelgemeenten nu staat en wat aanknopingspunten zijn om de koers Samenwerken door Samen Werken verder gestalte te geven.

Goede prestatie

In vergelijking met andere gemeenten presteren de Peelgemeenten goed, zowel op de kwaliteit van de dienstverlening als op de financiële situatie. Wat betreft dat laatste: de zorgkosten en het aantal maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd stijgen minder snel dan bij vergelijkbare gemeenten en ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het gezamenlijk werken aan de opgaven in het sociaal domein biedt volgens de MKBA-rapportage kansen om de stijgende kosten in het sociaal domein beheersbaar te houden.

Verder verbeteren

De MKBA-rapportage geeft ook aanknopingspunten om de koers Samenwerken door Samen Werken verder gestalte te geven. Het gaat bijvoorbeeld om concrete aanbevelingen voor het verder vormgeven van de gezamenlijke opgaven, zoals de opgave normaliseren. Een andere aanbeveling uit het rapport is dat de faciliterende rol van GR Peelgemeenten verder invulling gegeven kan worden door onder meer verschillende gebiedsteams nog meer met elkaar in verbinding te brengen en het leren van elkaar te stimuleren.

IJkpunt

De inzichten uit de MKBA-rapportage zijn op bestuurlijk niveau een mooi ijkpunt. De gemeenteraadsverkiezingen in maart zullen nieuwe raadsleden en colleges opleveren. En dat zal ook betekenen dat het bestuur van GR Peelgemeenten er anders uit komt te zien. Het dagelijks bestuur bestaat namelijk uit de wethouders sociaal domein van de vijf samenwerkende Peelgemeenten. Wilmie Steeghs, namens alle bestuurders: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in de nieuwe bestuursperiode op volle kracht vooruit kunnen om gezamenlijke maatschappelijke opgaven te realiseren. De inzichten uit de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse gaan ons hier zeker bij helpen!”