SIRIS.nl

Goed (financieel) nieuws uit Asten

Na jaren van somber nieuws en nieuwe bezuinigingsrondes ziet het financiële plaatje er voor de gemeente Asten eindelijk weer positief uit. Met een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2023 is het tij gekeerd.

Dat meldde wethouder van Financiën Henk van Moorsel op vrijdag 15 oktober tijdens de perspresentatie van de gemeentebegroting 2022.

Rob Fritsen

,,In het verleden heeft het Rijk allerlei taken overgeheveld naar gemeenten. De zak geld die daarbij werd meegeleverd was onvoldoende om deze taken naar behoren uit te voeren. Na jaren van discussie is het Rijk eindelijk bereid om met meer geld over de brug te komen. Zo is het gemeentefonds, onze belangrijkste inkomstenbron, tegen het licht gehouden en wordt deze aangepast. Voor de uitvoering van de jeugdzorg en voor klimaatdoelen komt tevens meer geld beschikbaar.

De gemeente Asten heeft  alle voorgaande jaren een realistisch en behoudend financieel beleid gevoerd. In combinatie met de extra financiële middelen die er nu aan komen kunnen we dus eindelijk weer positief nieuws melden.

Dit is een goed perspectief voor de toekomst waarmee Asten volop kan blijven bouwen aan de ambities en maatschappelijke opgaven uit onze Toekomstagenda Asten 2030, namelijk Vitale kernen, Centrumontwikkeling, Transformatie van het buitengebied en een Klimaatbestendig en energieneutraal Asten.

Anna van Extel

Ondanks dat de jaren 2020 en 2021 in het teken hebben gestaan van de coronacrisis heeft het college het grootste gedeelte van haar ambities en doelen uit het ‘Coalitieakkoord 2018-2022, Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten!’ kunnen realiseren. En deze meerjarenbegroting biedt nu ook de ruimte om invulling te geven aan alle wensen die opgenomen zijn in de voorjaarsnota 2022.

Hiermee geven we steeds meer invulling aan de andere manier van besturen en werken zoals we die in Asten met de Toekomstagenda Asten 2030 en Vitale democratie voor ogen hebben. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgaven en als gemeente onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hierin stimuleren en faciliteren om zelf met initiatieven te komen.

Rob Fritsen

Ook kunnen we vaststellen dat we in een fase zijn gekomen waarin er sprake is van grip op en beheersing in het sociale domein. De extra beschikbaar gestelde Rijksmiddelen, ter compensatie van de tekorten in de Jeugdzorg, zijn voor de gemeente Asten een belangrijke stap hierin. De afgelopen jaren is het inzicht in het sociale domein en de grip hierop door het gebruik van informatie en data enorm toegenomen. Hierdoor is bijgestuurd waar dat kan en zijn er positieve resultaten geboekt. In de afgelopen periode is ook de omgevingsvisie gerealiseerd waarin onze samenhangende strategische lange termijn visie voor de fysieke leefomgeving is vastgelegd. Daarmee bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet in 2022.

Samen met het Rijk en partners in onze gemeente zetten we ons in voor een snel en sterk herstel na de coronacrisis en houden we vast aan de koers van onze Toekomstagenda 2030’’, aldus wethouder Henk van Moorsel.

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.