Feestelijke inzegening processiepark en gildeprocessie in Ommel

Op zondag 21 mei werd in Ommel de gildeprocessie gehouden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Op deze bijzondere dag werd ook het gereno­veerde pro­ces­sie­park Mariaoord heropend en inge­ze­gend.

De bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, mgr. Gerard de Korte, verrichtte deze inze­ge­ning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De plech­tig­heid begon in de volle kerk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Burge­mees­ter Anke van Extel-van Katwijk sprak over een park van vreedzame ont­moe­ting met anderen en de ander. Ze noemde het een prachtig stukje reli­gi­eus erf­goed, een parel van Ommel. De rele­vantie ligt in troost, rust, be­zin­ning en ontspan­ning. Het park is van maat­schap­pelijk belang en kan daarom op brede onder­steu­ning blijven rekenen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bis­schop De Korte refereerde in zijn over­we­ging aan de ver­wach­ting van de pinkstergeest. Maria zit actief wachtend en bid­dend te mid­den van de apos­te­len. Maria is moe­der van alle gelo­vi­gen. Ondanks alle terugloop is de Mariadevotie uitermate bloeiend. Er is een Mariale onder­stroom in Brabant, waarin ook mensen die op afstand staan van de kerk, moe­der­lijke troost en hulp ervaren van Maria. ,,Wat is er mooier dan een moe­der met een kindje”. Hij haalde Herman Finkers aan: ,,Het is toch won­der­lijk dat veel mensen in tuin­cen­tra een beeldje van een dikke man met een brede glimlach kopen om in hun tuin te zetten, terwijl wij Maria hebben, een vrouw met een kindje. Maria is de vrouw die begrip heeft voor ons verdriet en ons verlies. Wij mogen Maria aanspreken als troos­te­res. Maria heeft ook de titel als koningin van de vrede. Zij is het tegen­beeld van de waanzin van oorlog vandaag''.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aan het einde van de gebeds­dienst werd het Lied van Onze Lieve Vrouwe van Ommel fier gezongen door 550 mensen binnen in de kerk en zo’n 150 mensen buiten de kerk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Met ongeveer 40 vrij­wil­li­gers en alle gil­den in de pa­ro­chie werd in de plech­tige grote pro­ces­sie van Ommel door de bis­schop het pro­ces­sie­park met wierook inge­ze­gend.

Met deze fees­te­lijk­he­den is de complete res­tau­ra­tie van het Pro­ces­sie­park in het hart van Ommel voltooid. De monu­menten in het bede­vaarts­park zijn her­steld, het groen is volle­dig opge­frist, er zijn prach­tige paden in het park aan­ge­legd en de buiten­kerk is nu vernieuwd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na de processie brachten de verzamelde gil­den een vaandel­groet aan de bis­schop en het pas­to­rale team.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rob Fritsen van SIRIS-tv maakte onderstaand filmpje.