Herverdeling portefeuilles college van B & W Someren

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 maart is aan het college van B & W van de gemeente Someren gevraagd om voor juni aan te geven of ze in de huidige samenstelling, met een wethouder minder, in staat is het collegewerkprogramma voort te zetten. 

Het college van B & W heeft in onderling overleg, met steun van de raad, besloten om deze bestuursperiode vol te maken en de portefeuilleverdeling vast te stellen.

De werklast is voor de huidige drie collegeleden hoger geworden sinds februari. Indien nodig wordt tijdelijk geïnvesteerd in extra ambtelijke ondersteuning van het college om de gestelde kaders en vele belangrijke opdrachten goed uit te kunnen blijven voeren. 

Eric Driessen

Het college heeft zich georiënteerd op de portefeuilles en is tot de volgende herverdeling gekomen: 

Burgemeester Dilia Blok:

- Burgerzaken en algemeen bestuur

- Openbare orde en veiligheid

- Integrale handhaving

- Communicatie (inclusief Burgerparticipatie)

- Personeel en organisatie

- Informatisering & Automatisering

- Beheer gemeentehuis

- Regionale samenwerking

- Grondzaken (aan- en verkoop gronden)

- Afval

- Verkeer en mobiliteit

Eric Driessen

Wethouder Louis Swinkels (1e loco-burgemeester)

- Economische zaken en bedrijventerreinen

- Ruimtelijke Ordening buiten bebouwde kom incl. bedrijventerreinen

- Toerisme recreatie/ Heihorsten

- Natuur (bossen) en milieu incl. fauna en wildbeheer

- Waterbeheer en riool

- Cultuur en bijbehorende accommodaties, facilitering en subsidiëring

- Ruimtelijke Ordening binnen de bebouwde kom

- Volkshuisvesting

- Energietransitie

- Beheer openbare ruimte

Eric Driessen

Wethouder Theo Maas (2e loco-burgemeester)

- Welzijn- en ouderenbeleid, welzijnsverenigingen en dorpscoöperaties

- Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen)

- Bibliotheek (inclusief gebouw)

- Gemeenschapshuizen

- Participatiewet (Werk en inkomen)

- Algemeen bestuur Peelgemeenten

- Financiën

- Sport en bijbehorende accommodaties

- Grondexploitaties