In week 12 naar schatting 3.100 mensen overleden

In week 12 (22 tot en met 28 maart 2021) overleden in ons land naar schatting 3.100 mensen.

Dat zijn ruim 100 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en bijna 100 sterfgevallen meer dan in de week ervoor (3.001).

De sterfte bij Wlz-zorggebruikers en 80-plussers lag onder het voor deze week verwachte niveau. In de rest van de bevolking overleden ongeveer evenveel mensen als verwacht.
Dat meldt het CBS.

Van week 39 van 2020 tot en met week 6 van 2021 was de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In week 7 was de sterfte ongeveer gelijk aan de verwachte sterfte voor deze periode en in de weken erna lag de sterfte eronder. De schatting van de sterfte in week 12 is ook lager dan de verwachte sterfte voor deze periode. Het RIVM registreerde 123 overleden COVID-19-patiënten in week 12 (stand 30 maart).

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers onder verwacht niveau

De sterfte bij mensen, die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, is iets toegenomen in week 12, maar lag nog steeds onder de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden ruim 150 Wlz-zorggebruikers minder dan verwacht. De sterfte onder de overige bevolking nam ook iets toe en ligt ongeveer op het verwachte niveau. Er overleden ongeveer 1.050 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden ongeveer 2.050 mensen.

Sterfte van 80-plussers lager dan verwacht

In week 12 was de sterfte bij mensen van 80 jaar of ouder lager dan verwacht. Onder 65- tot 80-jarigen lag de sterfte iets boven de verwachte sterfte voor deze periode. Er overleden naar schatting iets minder dan 1.700 mensen van 80 jaar of ouder, 1.000 mensen van 65 tot 80 jaar en 400 mensen jonger dan 65 jaar.

Sterfte aan COVID-19 tot en met november bekend

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met november 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 16.000 mensen aan COVID-19 van maart tot en met november 2020, zoals het CBS op 10 maart publiceerde. De oversterfte in de eerste coronagolf en de eerste tien weken van de tweede golf wordt volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus.

Het RIVM heeft tot nu toe 16.508 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd, waarvan 9.715 tot en met november 2020 (stand 30 maart 2021). Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.