Mooie en persoonlijke installatie pastoor Steijaert in H. Maria Presentatiekerk

Op zondag 11 juli vond in de H. Maria Presentatiekerk in Asten de in­stal­la­tie van pastoor Sacha Steijaert plaats.

Bis­schop mgr. De Korte installeerde pastoor Steijaert offi­cieel tot pastoor van de H. Franciscusparochie.

Hierbij waren ook de andere leden van het pas­to­rale team aanwe­zig: kape­laan Harold van Overbeek, pater Jan Zwirs en diaken Jack Swaanen.

Rob Fritsen

Op www.rkfranciscus.nl blikt pastoor Steijaert terug op deze voor hem bijzondere dag: ,,Zondag hebben we in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk mogen vieren dat mgr. De Korte mij installeerde tot pastoor van de Heilige Fran­cis­cus­paro­chie. Aanvanke­lijk was dit voor begin februari gepland. Toen waren ‘de weergo­den’ ons niet guns­tig gezind. Mis­schien herinnert u zich nog het weekend met een enorme sneeuwval. Zondag 11 juli was het omgedraaid. Alle regen die nodig was voor planten en dieren viel mooi op zater­dag­avond en de zon­dag was het heer­lijk weer.

Vrij­wil­li­gers, leden van het pas­to­rale team en het pa­ro­chie­bestuur zijn voor en achter de schermen bezig geweest om van de in­stal­la­tie een heuge­lijke gebeur­te­nis te maken. En dat is ze gelukt. Helaas kon­den we van­wege de gel­dende coronamaat­regelen niet alle deuren open gooien en er een echt parochiefeest van maken.

Rob Fritsen

Ik mag terugkijken op een hele mooie en per­soon­lijke vie­ring waarin onze bis­schop inspirerende woor­den sprak. Aan­slui­tend hebben de gildes van onze pa­ro­chie voor de kerk een vaandel­groet gebracht. Mijn familie was hier echt van onder de indruk. De Zeeuwse katho­lie­ken kennen het begrip ‘Gildes’ niet echt.

Dankzij het goede weer kon­den we na de H. Mis samen­ko­men in de pastorietuin. Hier waren tafels neer­ge­zet zodat we elkaar binnen de kaders van de coronamaat­regelen toch kon­den ont­moe­ten en iets eten en drinken. Heel fijn om ontspannen bij elkaar te zijn.

Ik mag terugkijken op een hele mooie dag en ben er ie­der­een dank­baar voor die heeft mee­ge­werkt aan de totstandko­ming ervan. Maar ook wil ik al die mensen bedanken die er niet bij kon­den zijn en een kaartje hebben gestuurd of voor mij hebben gebeden''.

BEDANKT!

Pastoor Steijaert

Rob Fritsen

De installatie van pastoor Steijaert is op zondag 18 juli twee keer te zien op SIRIS-tv.

De uitzendingen zijn om 11.00 uur en om 18.00 uur.