Leefbaar Someren en Wij zijn Someren-VVD willen verlaging OZB

De politieke partijen Leefbaar Someren en Wij zijn Someren-VVD willen dat de Somerense burgers minder OZB gaan betalen.

,,Middels de septembercirculaire is duidelijk geworden dat we behoorlijk meer geld krijgen uit Den Haag dan eerder werd aangenomen. We krijgen een 4 jaar sluitende begroting met voor 2022 een positief resultaat van € 1.000.000. Door de extra verhoging van de OZB in Someren vorig jaar bij de begroting met 5% en de daarop volgende energiecrisis met stijgende gas en elektraprijzen zijn de totale lasten voor de Somerense burger afgelopen jaar behoorlijk gestegen''.

De fracties Wij zijn Someren-VVD en Leefbaar Someren zijn van mening dat de Somerense burgers volgend jaar direct van deze meevallers mogen profiteren en zullen middels een amendement op donderdag 4 november bij de behandeling van de begroting voor gaan stellen om de OZB met 5% te verlagen.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad dienen de fracties het navolgende amendement in;

Overwegende dat bij de begroting van 2021 besloten is tot jaarlijks 5% extra OZB verhoging tot en met 2024.

- De meeste fracties daarbij hebben aangegeven dat, indien financieel mogelijk, deze verhoging bij de behandeling van de begroting in een volgend jaar zou worden teruggedraaid,

- De financiële meevaller middels de septembercirculaire een positief resultaat laat zien voor de komende 4 jaar, en een positief saldo van € 1.000.000 voor 2022,

- De energiecrisis, met stijgende prijzen voor gas en elektra, en de 5% extra OZB-verhoging van 2021 heeft gezorgd voor een behoorlijke lastenstijging voor onze inwoners is van mening dat;

- Het positief is dat het college voorstelt om de OZB niet verder met 5% te verhogen de komende jaren,

- Een verdere ombuiging van de vorig jaar doorgevoerde 5% verhoging op de OZB verantwoord is,

- Een verlaging van 5% op de OZB nog steeds een sluitende begroting geeft, ook voor de komende jaren,

Besluit: Om op de OZB zoals verwerkt in de begroting van 2022 een eenmalige verlaging toe te passen van 5%.

Fractie Wij zijn Someren-VVD en fractie Leefbaar Someren.