Meivieringen Maria van Ommel

Meivieringen Maria van Ommel

De mei­maand de Onze Lieve Vrouw Praesentatiekerk in Ommel is dit jaar anders vanwege de corona­pan­de­mie.

Zo is er op de zondagmiddag géén Plechtig Lof.

Ook de Grote Gildeprocessie komt  te vervallen.

Er zijn vijf vie­rin­gen in een weekeinde.

Op zater­dag­avon­d zijn er twee vie­rin­gen: om 18.00 en 19.30 uur.

Op zon­dag, Hemel­vaarts­dag en Tweede Pinkster­dag zijn er drie vie­rin­gen: om 7.30, 9.30 en 11.30 uur. 

De mis­in­ten­ties die voor een weekendmis wor­den opge­ge­ven, wor­den in dat­zelfde weekend tij­dens elke Heilige Mis opgedragen.

Piet van Rijt

Een overzicht van de vieringen in mei vindt u op https://www.rkfranciscus.nl/.

Er is op de website een schema opge­steld van tij­den waarop u zich kunt aanmel­den voor een van de vie­rin­gen.