Nieuwe Alpha-groep start in Asten

Ont­moe­ten, vragen en ont­dek­ken, dat doe je op Alpha. Alpha is een intro­duc­tie in het chris­te­lijk geloof die ook in Asten wordt aangebo­den. We­reld­wijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 lan­den een Alpha gevolgd.

Dins­dag­avond 21 sep­tem­ber gaat Alpha van start in Asten.

In tien in­ter­ac­tie­ve en gezellige bij­een­komsten ont­dek­ken de deel­ne­mers wat het chris­te­lijk geloof inhoudt. 

Elke bij­een­komst staat een ander on­der­werp centraal. Gestart wordt met een heer­lijke maal­tijd, daarna kijken ze een korte video over het on­der­werp en aan­slui­tend praten de deelnemers daar samen over ver­der.

De cursus is gratis en wordt gegeven van 19.00 tot 22.00 uur op dins­dag­avon­den.

In Neder­land hebben inmiddels ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.

Voor meer in­for­ma­tie www.alphadas.nl, Peter en Irene Swinkels, tel. 0493-695873 of e-mail peter@alphadas.nl.