Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in onze regio

In het werkgebied van Aa en Maas zijn grote verschillen in grondwaterstanden en de hoeveelheid water in sloten en beken.

Ten zuiden van Helmond viel er dit jaar aanzienlijk minder regen dan in de rest van het werkgebied. Daar is het grondwaterpeil dan ook het laagst en zakt het water in sloten en beken weg. Er wordt zoveel mogelijk water aangevoerd via de Maas en de Peelkanalen, maar dat is niet genoeg om het water in de sloten en beken op het gewenste peil te houden.

Daarom stelt Waterschap Aa en Maas per vandaag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in.

In het zuidoostelijk deel van het werkgebied mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.

Uitzonderingen op het verbod

Water gebruikt voor het blussen van branden

Weidepompen voor het watergeven aan vee

Het onttrekken van water via peilgestuurde drainage

Onttrekkingen voor bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt, en dus niet mogen worden beregend, zijn grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen.

Het waterschap wil ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt. Als er langer gewacht wordt, lukt het vaak niet om het peil weer op de goede hoogte te krijgen. Door dit te doen, hoopt het waterschap dat er nog voldoende water in de sloot of beek blijft staan voor de rest van de zomer. Als de waterstand laag is, kan de waterkwaliteit achteruit gaan omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.

Om het belang van het naleven van het verbod extra te onderstrepen, kan het waterschap een boete geven aan degene die deze regel overtreedt. Het waterschap voert controles uit in het veld.

Perceelwijzerapp

Met de Perceelwijzer app kan een boer of tuinder heel makkelijk zien of een perceel wel of niet mag worden beregend en welke regels van toepassing zijn. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap. De app is gratis beschikbaar in de App Store of Play Store.