Persconferentie Voorjaarsnota 2023 Asten

Wethouder Leon van de Moosdijk presenteerde op maandag 27 juni de Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Asten tijdens een persconferentie in het gemeentehuis.

Rob Fritsen;Anna Sherstiuk

Wethouder Van de Moosdijk: ,,De gemeente Asten voert al sinds jaar en dag een solide financieel beleid gericht op een duurzaam gezonde financiële positie. We hebben daarbij te maken met een veranderend financieel en economisch klimaat, plus allerlei ontwikkelingen in de politiek en in de wereld. Het resultaat hiervan is dat we de afgelopen jaren veel economische en financiële klappen opvingen. Voor een groot deel zijn we afhankelijk van het geld dat de Rijksoverheid ons uitkeert. Eerder hevelde zij allerlei taken over naar de gemeente zonder voldoende geld, om deze taken goed uit te kunnen voeren’’.

Wethouder Van de Moosdijk vervolgt: ,,Het college heeft in de korte tijd, die we hebben gehad, gepoogd de gemeenteraad maximaal te informeren over de ontwikkelingen voor de komende bestuursperiode. Met behandeling van de Voorjaarsnota 2023 willen we dat de gemeenteraad richting geeft, zodat wij voor onze inwoners aan het werk kunnen. Daarvoor zullen we ook moeten investeren in onze eigen organisatie. Om de dienstverlening die we leveren, mee te laten groeien met de ontwikkelingen in de samenleving.” 

Rob Fritsen

Het is nog steeds een onzekere tijd. Van de Moosdijk: ,,Er spelen allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van de gemeente Asten. Het gaat om ontwikkelingen in de wereld zoals de oorlog in Oekraïne, prijsstijgingen, klimaatverandering, energietransitie, bevolkingsprognose, vergrijzing, krapte op de woningmarkt en onduidelijkheid vanuit het rijk over het gemeentefonds in 2026. Deze ontwikkelingen maken het moeilijk om nu een goede prognose te maken voor de meerjarenbegroting. Naast de maatschappelijke opgaven heeft uiteraard het gemeentebestuur ook wensen om te investeren. Deze lezen we onder andere terug in het coalitieakkoord 2022-2026 en de Toekomstvisie 2030. Nog niet alle ambities hieruit zijn opgenomen in de voorjaarsnota maar krijgen verder vorm in de uitwerking van plannen en projecten en komen terug in de komende meerjarenbegroting. Een voorbeeld van een aantal belangrijke ambities zijn: Versneld voldoende en passende woningen bouwen, een vitaal buitengebied met een goede balans tussen de agrarische sector, natuur , volksgezondheid, klimaat, energie en duurzaamheid. Een sterke lokale economie en mobiliteit in de dorpen met bruisende, veilige, sociale, gezonde en aantrekkelijke kernen tegen zo laag mogelijke lasten. We gaan uit van een structureel en sluitende begroting in 2023 tot en met 2025. Het jaar 2026 sluitend maken is bijna onmogelijk. Om te voorkomen dat gemeentelijke voorzieningen onnodig worden geschrapt of belastingen verhoogd, wordt het tekort voor 2026 vooralsnog niet afgedekt. We verwachten immers dat de algemene uitkering van het Rijk voor het jaar 2026 in of na de zomer nog wordt bijgesteld. We streven naar een sluitende begroting tot en met 2026 met zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners’’.

De Voorjaarsnota 2023 wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 juli.

Rob Fritsen