Portefeuilleverdeling college van B & W na vertrek wethouder Theo Maas

Tijdens de collegevergadering van dinsdag 7 juni heeft het college van B & W van de gemeente Someren besloten om de portefeuille van wethouder Theo Maas, die per 11 juni vertrokken is, te verdelen onder de overige collegeleden: burgemeester Dilia Blok en wethouder Louis Swinkels.

Verdeling portefeuillehouder wethouder Theo Maas

Burgemeester Dilia Blok: Maatschappelijke zorg en jeugd, Participatiewet (Werk en Inkomen) en Financiën. 

Wethouder Louis Swinkels: Welzijn- en ouderenbeleid, welzijnsverenigingen en dorp coöperaties, Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen),  Bibliotheek (inclusief gebouw),  Gemeenschapshuizen, Sport en bijbehorende accommodaties en Grondexploitaties 

Tijdelijke situatie collegebesluiten en bevoegdheden

De formatieonderhandelingen zijn nog niet afgerond. De zittende wethouders blijven gedurende deze onderhandelingen in functie. Deze periode duurt in elk geval totdat de raad minimaal de helft van de nieuwe wethouders heeft benoemd en de nieuwe wethouders die benoeming hebben aanvaard. (Art. 42, lid 1, Gemeentewet.)

Met het vertrek van wethouder Theo Maas ontstaat voor het huidige college een nieuwe situatie. Immers, nu een nieuw college nog niet is geformeerd resteert er na het vertrek van wethouder Maas slechts één zittende wethouder. De Gemeentewet (art. 42, lid 1) schrijft echter voor dat tenminste de helft van het aantal wethouders - met een  minimumaantal van twee – in functie moet zijn voor het nemen van collegebesluiten. Zakt het aantal wethouders onder deze grens dan schrijft de Gemeentewet voor (art. 42, lid 2) dat de burgemeester op dat moment in de plaats treedt van het college. Dit is met ingang van 11 juni het geval. De zittende wethouder behoudt verder al zijn bevoegdheden.