Reactie Algemeen Belang op coalitievorming Asten: Niet gebaseerd op inhoud en verkiezingswinst, maar merendeel op emotie

Fractievoorzitter Paul Bakens van Algemeen Belang geeft een reactie op de coalitievorming in de gemeente Asten.

Paul memoreert dat ze met het CDA  al 12 jaar in goede harmonie samen hebben gewerkt en dat ze nu ineens minder betrouwbaar schijnen te zijn.

Paul Bakens: ,,Is het CDA vergeten bij hoeveel moties, amendementen en andere zaken wij zij-aan-zij stonden?’’

Paul Bakens reageert op de uitlatingen van informateur Bankers van het CDA onlangs in de media. Ook uitlatingen van Samen voor Asten pareert hij in het verlengde daarvan.

Bakens: ,,Er wordt binnen die uitlatingen het nodige gesuggereerd, er worden aannames gedaan en zaken benoemd die kant nog wal raken. Met name de opmerking richting pers dat er gebrek aan vertrouwen zou zijn in Algemeen Belang ‘door meerdere incidenten in de voorbije jaren’ komt uitermate vreemd over. Zowel door het CDA als door Samen voor Asten zijn er de afgelopen jaren uiterst kritische opmerkingen gemaakt over diverse dossiers, onder anderen over de aanpak van het Vorstermansplein, de sturing en bezuiniging in het Sociaal Domein, hoe verder om te gaan met het buitengebied en bij het realiseren van het nieuwe gemeenschapshuis. Meerdere coalitie-raadsleden vreesden dat het wel eens duurder kon uitpakken dan beraamd en dat zodoende de destijds ingeschatte huurprijzen van de huurders wel eens fors hoger konden uitvallen. Hierdoor zouden verenigingen in de problemen kunnen komen bij het betalen van de huren. Hierover is Algemeen Belang steeds duidelijk geweest: het moet betaalbaar blijven voor de huurders en gebruikers. Daarom zijn hier steeds veel (positief) kritische vragen over gesteld aan de wethouder, projectleider en ambtenaren om zodoende het financiële- en het bouwproces goed te kunnen monitoren’’.

Bakens vervolgt: ,,In de politieke arena worden nu eenmaal veel pittige debatten gevoerd; dit bevordert een goede besluitvorming als het open en eerlijk gebeurt. Moties en amendementen worden ingediend, deze worden aangenomen dan wel verworpen. Dit hoort er allemaal bij, aldus de fractievoorzitter van Algemeen Belang. Je krijgt nu eenmaal niet altijd je zin in het politiek spectrum van de gemeenteraad. Vragen kunnen niet altijd even leuk zijn voor degene die de zaken behartigt, maar dit hoort nu eenmaal bij het zorgvuldig uitoefenen van het vak. Dat het soms veel te lang duurt voordat een amendement wordt uitgevoerd, werkt hier ook niet aan mee. Zo duurt het veel te lang, voordat het amendement van Algemeen Belang inzake de verlichting van het Burgemeester Ploegmakerspark wordt uitgevoerd. We wachten hier nu al ruim 2 jaar op, want toen is dit amendement al aangenomen door de raad. Dit moet gewoonweg niet kunnen. Komt de politiek op deze manier dan nog betrouwbaar over?’’

Volgens Algemeen Belang heeft met name de fractie  Samen voor Asten hier wel eens wat meer moeite mee en stelt nu ‘Algemeen Belang is voor ons minder betrouwbaar’. 

Paul Bakens: ,,Samen voor Asten komt ‘nu pas’ met diverse (pijn)punten op de proppen tijdens de informatie-onderhandelingen; zaken waarbij men zich niet prettig voelde. Vreemd dat men dat niet eerder open en eerlijk in de raadsvergadering, een commissievergadering of tijdens de coalitie-overleggen aan de orde stelde. Nu het ongenoegen uiten tijdens de informatiegesprekken voor een nieuw college is, op z’n zachtst gezegd, mosterd na de maaltijd’’. 

,,Dan terug naar het informatieproces. Informateur Bankers gaf in een eerste overleg duidelijk te verstaan aan alle partijen dat het vertrekpunt moest zijn een ‘blanco start‘ om tot een goed en transparant informatieproces te komen, waaruit een meerderheidscoalitie kon ontstaan. Ook het gegeven dat Algemeen Belang niet duidelijk genoeg had gecommuniceerd dat Mary-Nell van de Ven-Schriks  en Henk van Moorsel niet in de raad zouden gaan plaatsnemen, maar kandidaat-wethouders zouden worden, was geen breekpunt’’, aldus Bakens. ,,Niemand van de betrokken partijen gaf directe breekpunten aan, behoudens Samen voor Asten. Deze partij gaf, zoals al eerder vernoemd, diverse pijnpunten aan jegens Algemeen Belang.  Maar moet het CDA hier iets mee om tot een coalitie te komen? Wij vinden van niet''.

,,Na ieder aan het woord te hebben gelaten, begon de informateur ondanks de eerdere andersluidende toezeggingen aan de fracties (blanco start) over voornamelijk zijn eigen pijnpunt uit het verleden. Dit werd natuurlijk mede ondersteund door Samen voor Asten. De informateur had twee jaar geleden niet het volledige vertrouwen gekregen van de raad omtrent zijn benoeming tot wethouder. Deze stemming is hoofdelijk en onder geheimhouding, niemand weet wie voor of tegen de benoeming stemt. Echter was de  informateur van mening,  ondersteund door de heer Vankan van Samen voor Asten, dat wij als Algemeen Belang tegen zijn kandidatuur gestemd zouden hebben. In een e-mail van Samen voor Asten wordt letterlijk gevraagd naar de stemming. Dit is uit den boze. Een hoofdelijke stemming waarop geheimhouding berust dient men te respecteren en men dient er geen eigen invulling aan te gaan geven of ernaar te informeren. Dit pijnpunt kon de informateur  echter niet loslaten en dit was een van zijn belangrijkste redenen om het vertrouwen in Algemeen Belang op een zeer laag pitje te zetten’’.

Paul Bakens: ,,In een gesprek van mij als fractievoorzitter van Algemeen Belang met John Bankers enige dagen later gaf hij mij te kennen in het volgende informatieproces hier niet meer op terug te komen. Echter tot verbazing van Algemeen Belang was dit weer het hoofdonderwerp van deze avond. Schijnbaar zat het emotioneel heel diep bij hem, zodat hij in onze ogen niet meer objectief met de inhoud van het proces en de inhoud van programma's bezig was. Als laatste afronding van deze informatieavond gaf de informateur nog aan, diverse criteria te hanteren om tot een besluit te komen waar een rechtvaardige coalitie door zou kunnen ontstaan. Criteria waren onder anderen verkiezingswinst, inhoud programma, langdurige samenwerking/relatie (niet over de laatste 2 jaar maar veel verder terug), en kandidaten met ervaring, die men in kan brengen voor de raad/commissie en voor expertise in de achterban’’.

Volgens fractievoorzitter Bakens voldeed Algemeen Belang met verve aan deze criteria. Echter kon men sommige zaken uit het verleden moeilijk loslaten om zodoende echt met een blanco lijst te kunnen starten en van hieruit transparant te kunnen beoordelen, zoals vooraf werd medegedeeld. 

Bakens: ,,Was de belangrijkste afweging van het CDA nu om tot een goede coalitie te komen op basis van de inhoud, verkiezingswinst, goede kandidaten en een goede langdurige samenwerking of op basis van een enkel punt uit het verleden waar een persoon mee zit? Schijnbaar en jammer genoeg dat laatste, een gemiste kans om over je eigen schaduw heen te kunnen stappen en recht te doen aan de uitslag van de verkiezingen. Ondanks deze teleurstelling zullen we ons zoals altijd  ‘positief kritisch’ blijven inzetten met of zonder wethouders voor de Astense gemeenschap, waarbij het uitgangspunt blijft ‘probeer de kosten en problemen niet steeds op het bordje van de inwoners en onze ondernemers te gooien’.

Fractievoorzitter Bakens bedankt  alle kiezers die in de gemeente zijn gaan stemmen op Algemeen Belang. ,,Mede door hen heeft Algemeen Belang een mooie verkiezingswinst kunnen behalen. Algemeen Belang blijft staan voor onze mooie gemeente, waar het goed werken en vertoeven moet blijven’’.