Reactie Peelgemeenten e.o. op reactivering vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie heeft het voornemen om vliegbasis De Peel, gelegen in gemeenten Venray en Gemert-Bakel, te reactiveren.

De reactivering van de vliegbasis heeft effect op een groot gebied in Noord-Limburg en Noord-Brabant Oost. Daarom hebben de gemeenten Helmond, Venray, Gemert-Bakel, Deurne, Land van Cuijk, Horst a/d Maas, Bergen, Boekel, Someren, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Gennep en Asten besloten om gezamenlijk te reageren en ook in de toekomst gezamenlijk op te trekken.

Heropenen vliegbasis De Peel

Het Ministerie van Defensie wil de vliegbasis heropenen omdat er in Nederland onvoldoende geluidruimte is bij andere militaire vliegvelden om adequaat te oefenen. Het plan is om 18 of 24 weken per jaar met twaalf F35 jachtvliegtuigen op te stijgen en landen vanaf de vliegbasis.

Daarnaast zal het terrein worden gebruikt voor oefeningen met helikopters en C-130 Herculestoestellen als oefenveld voor oefennaderingen en voor testvluchten met drones. Verder wordt gebruik van burgermedegebruik voor vliegverkeer van maatschappelijk belang, zoals vluchten met traumahelikopters, mogelijk gemaakt.

Luchthavenbesluit

Om te komen tot de reactivering van vliegbasis De Peel moet een luchthavenbesluit op basis van de Wet Luchtvaart genomen worden. Het luchthavenbesluit wordt op voordracht van de staatssecretaris van Defensie vastgesteld in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De gemeenten in de regio zijn aangesloten bij de Commissie voor Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) de Peel. Dit is een adviescommissie van Defensie en hierin vindt overleg plaats over het proces om te komen tot een nieuw Luchthavenbesluit voor vliegbasis De Peel.

Nu de gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren op de Reactienota Luchthavenbesluit vliegbasis De Peel is er een gezamenlijke aanbiedingsbrief opgesteld. Daarin staat te lezen: ,,Onze inwoners zullen door de reactivering toenemend te maken krijgen met geluidoverlast. Inwoners ervaren nu al geluidoverlast van de activiteiten van vliegbasis Volkel al dan niet in combinatie met oefeningen boven en nabij de Luitenant-generaal Bestkazerne, alsmede vanwege Eindhoven en Weeze (D). Geluidoverlast heeft effect op het welzijn en de gezondheid van mens en dier. In het kader van de voorgenomen reactivering lijkt Defensie uitsluitend aandacht te hebben voor de geluidbelasting in relatie tot starts en landingen. De geluidtoename voor de regio - die na reactivering zal optreden - wordt niet nader beschouwd of is onderwerp van onderzoek. Daarnaast ligt er een relatie tussen fijnstof en gezondheid, die nog niet in beeld is gebracht. Bovendien is het belangrijk dat er aandacht komt voor de door inwoners ervaren impact op de gezondheid. Hoe gaat u deze drie aspecten van gezondheid nader onderzoeken?’’

De afgelopen dertig jaar hebben er geen vliegbewegingen plaatsgevonden op vliegbasis De Peel. De gemeenten vragen zich daarom af of er in redelijkheid van verworven of bestaande rechten sprake kan zijn. De vliegbasis is niet gebruiksklaar, alle assets zijn verwijderd of verouderd. Er is daarmee geen sprake van een vliegveld dat direct in gebruik genomen kan worden. De gemeenten willen een breder onderzoek naar alternatieve locaties. Bij een uitgebreider onderzoek naar alternatieve locaties willen de gemeenten betrokken zijn bij het opzetten van de onderzoeksvraag en de daadwerkelijke uitvoering.

De gemeenten maken zich ook zorgen om de woningbouw in de regio: ,,Als regio staan wij voor een enorme opgave om een bijdrage te leveren aan het schrijnende tekort aan woningen. Veel bouwprojecten zijn stil komen te liggen als gevolg van de depositie van stikstof op omliggende Natura 2000-gebieden. Om de woningbouw voor de komende jaren te kunnen realiseren is het van belang dat er voldoende stikstofruimte is. Is het realistisch te veronderstellen dat de reactivering van vliegbasis De Peel en een verdere toename van stikstofdepositie een juridische blokkade vormt. Gaat u op korte termijn duidelijkheid verschaffen hoe u voorkomt dat de mogelijke reactivering van vliegbasis De Peel leidt tot een nóg moeizamer uit te voeren woningbouwopgave?’’