Saneringsprogramma Wet geluidhinder Boerenkamplaan-Brugstraat-Kerkendijk

In de Wet geluidhinder is bepaald dat woningen, die in de jaren 80 een te hoge geluidbelasting op de gevel hadden vanwege wegverkeerslawaai, aangemerkt worden als saneringswoning.

Gemeenten hebben de wettelijke verplichting deze woningen te inventariseren, de geluidsbelasting op en zo nodig ook in de woning te onderzoeken en daar waar noodzakelijk geluidsbeperkende maatregelen te treffen. Voor de kosten voor het uitvoeren van deze sanering kan de gemeente subsidie aanvragen bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai. Hiervoor dient een saneringsprogramma te worden opgesteld.

Saneringsprogramma 

De gemeente Someren heeft dit jaar voor een aantal saneringswoningen aan de Boerenkamplaan, Brugstraat en Kerkendijk een saneringsprogramma opgesteld. Zo kan worden beoordeeld welke woningen een geluidbelasting ondervinden van meer dan 48 dB op de gevel.

Daarnaast wordt zorgvuldig afgewogen met welke maatregelen de woningen gesaneerd kunnen worden. Maatregelen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn aanpassingen aan het wegdek, een geluidscherm en/of gevelmaatregelen. Wanneer maatregelen aan de bron of een scherm niet doelmatig zijn, wordt er voor alle woningen met een geluidsbelasting hoger dan 48 dB een hogere waarde aangevraagd. Voor deze woningen moet worden onderzocht of de geluidsbelasting in deze woningen voldoen aan de wettelijke eisen. Is dat niet het geval, dan komen deze woningen in aanmerking voor een aanvullend onderzoek met de mogelijkheid voor aanvullende gevelmaatregelen.