Twee commissievergaderingen gemeente Someren op één avond

De commissies Ruimte en Burger & Bestuur vergaderen op donderdag 9 juni in de raadzaal van het gemeentehuis in Someren.

De commissie Ruimte vergadert om 19.30 uur:

Agenda:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 mei en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking. 

4. Vaststellen bestemmingsplan Vaartdijk ong. Someren-Eind.

5. Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Blink.

6. Ingekomen stukken/mededelingen.

6a. Raadsnotitie voorlopige jaarstukken 2021 ODZOB.

6b. Raadsnotitie jaarrekening 2021 Blink.

7. Rondvraag

De commissie Burger & Bestuur vergadert om 20.00 uur. 

Agenda:

1. Opening en vaststelling van de agenda.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 mei en behandelen stand van zaken actielijst.

3. Regionale samenwerking.        

4. Vaststellen jaarstukken 2021 gemeente Someren.

5. Vaststellen Kadernota gemeente Someren 2023.

6. Zienswijze Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en Begroting 2023 ICT NML.

7.  Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Senzer.      

8. Ingekomen stukken/mededelingen.

8a. Raadsnotitie Jaarstukken 2021 Peelgemeenten.

9. Rondvraag.

SIRIS-radio zendt beide commissievergaderingen live uit.