Voornemen tijdelijk huisvesten arbeidsmigranten Waardjesweg

Het college van burgemeester en wethouders van Asten is voornemens een omgevingsvergunning af te geven voor de tijdelijke huisvesting van in totaal 94 arbeidsmigranten voor de duur van 10 jaar aan de Waardjesweg ong. (voorheen nummer 73).

Op de locatie was voorheen een varkenshouderij met bedrijfsbebouwing gevestigd.

De gemeenteraad is gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor deze omgevingsvergunning.

De inhoudelijke behandeling vindt plaats in de commissie Ruimte van 20 juni en in de raadsvergadering van 4 juli.

Instemming van de raad is nodig om bestemmingsplan-technische redenen. Er dient namelijk afgeweken te worden van het huidige bestemmingsplan en hiervoor is een uitgebreide voorbereidingsprocedure op van toepassing (projectafwijkingsbesluit).

De overwegingen van het college om in principe groen licht te geven voor dit initiatief zijn als volgt:

- Er is grote behoefte aan kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor arbeidsmigranten. De “Beleidsnotitie arbeidsmigranten Gemeente Asten 2020” en de “Beleidsregels arbeidsmigranten Gemeente Asten 2020” stelt dat geclusterde huisvesting (anders dan in woningen) in het buitengebied voor maximaal 100 personen mogelijk is. Dit plan voldoet hieraan, nu er 94 arbeidsmigranten zullen worden gehuisvest.

- Deze nieuwe te realiseren huisvestingsvoorziening ligt vlak bij diverse kassencomplexen en op ca. 1 km afstand van de dorpskern van Heusden. De bewoners wonen daarom niet al te ver van de voorzieningen. Het bebouwingsoppervlak wordt minder groot dan de voormalige varkensstallen en de bebouwing wordt opgericht binnen de bestaande contouren van de eerdere bebouwing. Daarnaast wordt de bebouwing met name geconcentreerd aan de voorzijde van het perceel.

- De huisvestingsvoorziening wordt duurzaam en gasloos gebouwd en de huisvesting voldoet aan de SNF-normen, waarbij eisen worden gesteld aan de inrichting en maatvoering. De bewoners beschikken hierdoor over voldoende leefruimte, buitenruimte en faciliteiten. Parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden.

- Er ontstaat geen belemmering voor omwonenden en omliggende bedrijven worden in hun bedrijfsuitoefening niet gehinderd.  

- Door initiatiefnemer is een omgevingsdialoog gevoerd met de  omwonenden die binnen een straal van 500 meter van het projectgebied wonen.