Wethouder Theo Maas dient ontslag in

Theo Maas uit Someren maakte op donderdag 12 mei bekend dat hij terug gaat treden als wethouder van de gemeente Someren.

In onderstaande brief aan de gemeenteraad licht Theo zijn besluit toe:

Bij deze maak ik u mijn voornemen en wens bekend om uiterlijk 15 juni 2022 mijn wethouderschap van de gemeente Someren te beëindigen.

Het is al langer bekend dat ik na deze periode niet meer zal terugkeren als wethouder.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart jongstleden ben ik demissionair wethouder van uw raad. Net als in de afgelopen 12 jaren waarin ik deze bijzondere en uitdagende verantwoordelijkheid heb mogen dragen heb ik dat ook in deze periode met veel plezier en zorgvuldigheid gedaan.

In toenemende mate ervaar ik echter dat die verantwoordelijkheid steeds lastiger wordt om deze op een goede wijze invulling te geven. In regionaal verband merk ik dat de zeggingskracht die je in deze verbanden nodig hebt afneemt. Ook lokaal ervaar ik dat de partners,
partijen en samenleving waarmee je samenwerkt meer en meer een afwachtende houding aannemen, in afwachting van de nieuwe bestuurders en vooral, in afwachting van de richting die de nieuwe gemeenteraad voor de komende jaren gaat uitzetten.

Wat betreft de verantwoordelijkheid die een wethouder heeft voor de gemeentelijke organisatie en gemeentelijke processen zoals college-, dan wel coalitie- of raadsprogramma en in het verlengde daarvan processen met betrekking tot kadernota en begroting ervaar ik de demissionaire status en het feit dat ik ook niet meer terugkeer als wethouder, als beperkend. Immers, het gaat om het perspectief dat uw raad voor de komende jaren wenst neer te zetten. Dat is bij uitstek de verantwoordelijkheid van de nieuwgekozen raad en niet die van een demissionair wethouder die eerder ook heeft aangegeven na de verkiezingen niet meer beschikbaar te zijn.

Vanzelfsprekend heb ik rekening gehouden met een demissionaire status gedurende een beperkt aantal maanden. Ervan uitgaande dat de nieuwe gemeenteraad voortvarend aan de slag zou gaan met de (in-)formatie om te komen tot een nieuw en slagvaardig college. Niet in de laatste plaats omdat, óók voor de komende periode, er enorme uitdagingen liggen voor een gemeente als Someren om het niveau van voorzieningen, dienstverlening en gezonde financiële huishouding in
stand te houden en door te ontwikkelen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de nieuwe raad en de nieuw aan te stellen wethouder(s).

Ik moet echter constateren dat die voortvarendheid in mijn ogen te wensen overlaat. Er lijkt nog geen zicht op afronding van het (in-)formatieproces. Tegelijkertijd moet ik ook constateren dat zoals ik hierboven al schetste ik het mandaat dat ik van de vorige raad had, nu niet meer heb. Dit maakt dat ik niet meer naar behoren mijn taken en verantwoordelijkheden als wethouder voor Someren en de Somerense gemeenschap kan waarmaken. In mijn ogen een onwenselijke situatie.

Ik heb er bewust voor gekozen om mijn voornemen vroegtijdig, een maand van tevoren aan te kondigen. Daarmee heeft uw raad de gelegenheid om haar verantwoordelijkheid daadkrachtig en voortvarend op te gaan pakken. Mocht dit eerder dan 15 juni afgerond kunnen worden dan ben ik vanzelfsprekend bereid om eerder terug te treden.

Rest mij u als raad te bedanken voor het vertrouwen dat u in mij gesteld heeft. Ik heb dat de afgelopen 12 jaren als zeer ondersteunend ervaren.

Met vriendelijke groet,
Theo Maas