Zeven op de tien mensen bereid tot vaccinatie tegen corona

In het eerste kwartaal van 2021 gaf 66% van de mensen van 16 jaar of ouder in ons land aan dat ze van plan zijn zich te laten inenten tegen het coronavirus. 

Opgeteld bij de 4%, die ten tijde van het onderzoek al gevaccineerd was, komt het aandeel dat bereid is zich te laten vaccineren op 71%. 

De vaccinatiebereidheid loopt op met de leeftijd en met het onderwijsniveau.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe gegevens van bijna 2.000 respondenten uit de GezondheidsenquĂȘte.

Van alle 16-plussers gaf 14% aan dat ze het oneens of helemaal oneens waren met de stelling dat ze van plan zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Nog eens 15% stond nog neutraal tegenover het inenten tegen COVID-19.

Rob Fritsen

In het eerste kwartaal van 2021 gaf 13% van de Nederlanders (van alle leeftijden) aan (waarschijnlijk) corona te hebben gehad. 40%  van hen gaf aan dat dit ook bevestigd was door een coronatest, bij de rest was dit niet bevestigd. Van de mensen die aangaven (waarschijnlijk) corona te hebben gehad meldde 24% dat ze niet ziek zijn geweest, 44% een beetje ziek, 25% redelijk ziek en 6% ernstig ziek.

Vaccinatiebereidheid stijgt met leeftijd

De vaccinatiebereidheid loopt op met de leeftijd: 64% van de 16- tot 30-jarigen is voornemens zich te laten inenten tegen COVID-19 of is al ingeĂ«nt, onder 75-plussers is dit 81%. 

Mannen zijn ongeveer even vaak als vrouwen van plan om zich te laten vaccineren (72% tegen 70%).

Onder 25-plussers geven hoogopgeleiden (afgerond hbo of wo) met 77% vaker aan dat ze van plan zijn zich te laten vaccineren dan laagopgeleiden (68%) en middelbaaropgeleiden (69%).

Van de mensen van 16 jaar of ouder met een niet-westerse migratieachtergrond wil iets meer dan de helft (52%) zich laten vaccineren. De vaccinatiebereidheid is hoger onder mensen met een westerse migratieachtergrond (69%) en met een Nederlandse achtergrond (74%). Dit verschil houdt geen verband met de gemiddeld lagere leeftijd en het lagere opleidingsniveau van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Zes op de tien Nederlanders achten coronavaccins veilig

62% van de Nederlanders van 16 jaar of ouder is ervan overtuigd dat de vaccins, die in Nederland gebruikt worden tegen het coronavirus, veilig zijn. Van degenen die niet van plan zijn om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren geeft 16% aan dat ze wel vertrouwen hebben in de veiligheid van deze vaccins, iets meer dan de helft is hiervan niet overtuigd. Onder de mensen, die al gevaccineerd zijn of die gevaccineerd willen worden, acht 81% de vaccins veilig.

Van de mensen, die nog twijfelen over inenten, is 15% overtuigd van de veiligheid, 45% staat hier neutraal tegenover.

Ruim 80% van de 16-plussers vindt vaccineren tegen het coronavirus belangrijk of heel belangrijk. Van degenen die gevaccineerd willen worden of dat al zijn, is bijna iedereen deze mening toegedaan (96%). Van de mensen die aangeven zich niet te willen laten inenten tegen corona, vindt toch 42% vaccinatie van belang, tegen 25% die aangeven dit niet belangrijk te vinden.